Unia Europejska

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską:

Logo programu Przekraczamy Granice

2018

Projekt „Złote książki w górach i miastach” realizowany będzie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2018 w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A 2014-2020 Republika Czeska-Polska. 

Projekt pt. “Złote książki w górach i miastach” ma za zadnie integrować i aktywizować społeczność pogranicza w ramach wspólnego uczestnictwa w spotkaniach autorskich, warsztatach i w wystawie. Wydarzenie będzie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu i Městská knihovna w Zlaté Hory na terenie dwóch miast. Zadanie wspiera współpracę między instytucjami, ludnością pogranicza, przełamywanie barier językowych oraz umożliwia wzajemne poznanie historii, tradycji i kultury. Projekt realizowany będzie przez Miejską Bibliotekę Publiczną we współpracy z partnerem czeskim Zlaté Hory i Městská knihovna Zlaté Hory w okresie od marca do czerwca 2018 r. 

Całkowita wartość zadania wynosi 17 564,00 EUR, z czego 10% stanowi wkład własny biblioteki. 

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.

2014

"Fantastycznie z literaturą. Integracja poprzez słowo" to projekt, który realizowany będzie przez bibliotekę w roku 2014 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013.

Projekt "Fantastycznie z literaturą. Integracja poprzez słowo“ ma za zadanie zbliżać społeczność polsko-czeskiego pogranicza poprzez książkę i wartości w niej zawarte zgodnie z zasadą od poznania do zrozumienia, która jest podstawą otwartego współistnienia sąsiadujących ze sobą narodów.

Projekt  realizowany będzie przez Miejską Bibliotekę Publiczną we współpracy z partnerem czeskim Mateska  Knihovna w Prerovie w okresie od stycznia do listopada 2014 r.

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy miast  Kędzierzyna-Koźla i Przerowa, w różnym wieku (dorośli, młodzież, ludzie starsi). Wśród zaplanowanych działań zaproponujemy mieszkańcom pogranicza szereg spotkań z pisarzami i tłumaczami polskiej i czeskiej literatury fantasy (i nie tylko), konferencję i wystawy, a dla najmłodszych uczestników zorganizujemy konkurs plastyczny, którego zwycięzcy pojadą na dwudniową wycieczkę do Pragi lub Warszawy.

Całkowita wartość zadania wynosi 10 515 EUR, z czego 5% stanowi wkład własny biblioteki.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.

2012

„Historia zamknięta w fotografii - miasta ponad granicami”, to projekt, który realizowany będzie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu przy współpracy biblioteki w czeskim Przerowie do końca października 2012r. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. PRZEKRACZAMY GRANICE. Całkowita wartość projektu to 20 185,00 €, wartość dofinansowania z EFRR 17 157,25 €.

Celem projektu jest integracja i aktywizacja społeczności pogranicza m.in. poprzez organizację spotkań i odczytów z historykami, znawcami przedmiotu oraz wspólnemu konkursowi „Portret miast - Kędzierzyn-Koźle - Prerov”.
Realizacja projektu opierać się będzie na organizacji:

  • konkursu pt. „Portret miast - Kędzierzyn-Koźle - Prerov”. Przedmiotem konkursu będzie dotarcie do ciekawych zdjęć z albumów prywatnych mieszkańców obu miast, prezentujących miejsca, ludzi, związane z nimi wydarzenia sprzed roku 1990. Akcja zbierania fotografii przeprowadzona będzie przez obie współpracujące biblioteki. Oryginały zdjęć po zeskanowaniu zwrócone zostaną właścicielom, a ich kopie po obróbce komputerowej zamieszczone zostaną w internetowej galerii. Każdy z partnerów projektu na etapie lokalnym powoła jury konkursowe, które wyłoni najlepsze zdjęcia, a te z kolei poddane zostaną wspólnej ocenie przez polsko-czeską komisję. Planuje się przyznanie nagród i wyróżnień w dwóch kategoriach: miejsca i ludzie. Ponadto, internauci z obu krajów będą mogli wybrać swoje zdjęcia. Właściciele najlepszych otrzymają upominki.
  • spotkań i odczytów z historykami, znawcami historii Śląska i Moraw. Działania te będą skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych i mają za zadanie pokazać historię, kulturę i życie społeczno-gospodarcze regionu, jak również zwrócić uwagę na wpływy czeskie na język i kulturę Śląska. Z młodzieżą czeską spotkają się historycy i naukowcy z Polski, natomiast wykłady dla uczniów z Polski przeprowadzą czescy historycy, którzy opowiedzą o historii Przerowa
  • opracowania i wydania polsko-czeskiej pokonkursowej publikacji w której znajdą się najlepsze zdjęcia wyłonione w konkursie 
  • imprez finałowych w Polsce i Czechach podsumowujących konkurs, podczas, których wręczone zostaną upominki, pokazana pokonkursowa wystawa oraz odbędzie się promocja wydanej książki
  • realizacji filmu dokumentującego projekt

Imprezy finałowe w Polsce i Czechach będą działaniami kończącymi projekt, natomiast wieloletnimi efektami po jego realizacji będzie wspomniany film oraz pokonkursowa książka. Natomiast pierwszym działaniem inaugurującym projekt w Polsce i Czechach jest konkurs „PORTRET MIAST – Kędzierzyn-Koźle - Přerov”, skierowany do wszystkich mieszkańców, którzy posiadają ciekawe i wartościowe zdjęcia sprzed 1990 r. prezentujące miejsca, ludzi i związane z nimi wydarzenia.

2010

Projekt "Bajka na każdy czas. Integracja społeczności pogranicza poprzez promocję literatury" zrealizowano w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa, PRZEKRACZAMY GRANICE.
Projekt był realizowany we współpracy z biblioteką w czeskim Przerowie w okresie od stycznia do października 2010. Uczestniczyło w nim ok. 6 093 osób.
Projekt rozpoczął się konkursem na plastyczną interpretację wybranej bajki pt. "Z BAJKĄ PRZEZ CAŁY ROK" / "S POHÁDKOU PO CELÝ ROK". Dzieci polskie ilustrowały bajki czeskie, natomiast dzieci z Czech - bajki polskie. Na konkurs wpłynęło 620 prac. Nagrodzono 24 osoby, a 26 wyróżniono. Z nagrodzonych prac stworzono bajkowy kalendarz, a wszyscy laureaci konkursu pojechali na wycieczkę do Jiczyna.
W ramach projektu zorganizowano 58 różnorodnych imprez, w tym: konkurs plastyczny; 6 warsztatów bajkowych (oraz plener bajkowy na Górze Św. Anny); malowanie bajkowego muru; 8 wystaw; 2 konferencje prasowe; konferencję naukową; galę finałową konkursu plastycznego; 2 imprezy promocyjne bajkowgo kalendarza, wycieczkę i 33 spotkania z autorami, tłumaczami, ilustratorami.
Dzieci czeskie spotkały się m.in. z Beatą Ostrowicką i tłumaczkami jej książki - Agnieszką Buchtovą i Renatą Putzlacher; Elizą Piotrowską i tłumaczem Pawłem Weigelem; Karoliną Kusek i tłumaczką Lydią Romanską; pisarzami Grzegorzem Kasdepke, Kazimierzem Szymeczko, Arkadiuszem Niemirskim; ilustratorkami Joanną Zagner – Kołat i Małgorzatą Flis.
W Kędzierzynie-Koźlu gościliśmy m.in.: Ivonę Brezinową oraz tłumaczkę i ilustratorkę jej książki Marię Marjańską–Czernik i Justynę Mahboob; Violę Fischerovą i Dorotę Dobrew.
Kolejna impreza, o której wypada wspomnieć to wspólne polsko-czeskie bajkowe warsztaty plastyczno-teatralne na Górze Św. Anny, gdzie dzieci pod kierunkiem plastyków i aktorów wykonały scenografię oraz przygotowały przedstawienie ZNAMY SIĘ BO CZYTAMY / ZNÁME SE, PROTOŽE ČTEME.
W ramach projektu odbyły się m.in.:

  • plenerowa gala w kędzierzyńsko-kozielskim parku, 
  • wernisaże wystaw: fotografii Jiczyn- miasto bajki i „W sąsiednich kadrach. Polacy i Czesi o sobie w komiksie; 
  • konferencja naukowa pt. Jaka literatura - pytanie o rolę i funkcję literatury dla dzieci, która była okazją do poznania nowych książek polskiej i czeskiej literatury.

Końcowym efektem projektu było wydanie polsko-czeskiego, bajkowego kalendarza na rok 2011, który poprzez zamieszczenie cytatów z ilustrowanych książek i pięknych prac wykonanych przez dzieci zachęcał do czytania. Główny cel projektu, którym było poszerzanie współpracy na polsko – czeskim pograniczu został osiągnięty dzięki organizacji wielu różnorodnych imprez, sprzyjających wzajemnej zabawie i poznaniu.
Całkowity koszt projektu wyniósł 32 964 euro w tym udział własny biblioteki stanowił 5 % całości.

2007-2008

Dzięki realizacji projektu "Zwiększenie dostępu do usług publicznych. Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Kędzierzynie-Koźlu", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3, Rozwój lokalny ZPORR-u 2004-2006 - rozbudowano i zmodernizowano Filię nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej. W wyniku przebudowy pomieszczeń usługowych położonych w sąsiedztwie biblioteki i modernizacji istniejących, uzyskano funkcjonalny i nowoczesny lokal o powierzchni ponad 800 m2, dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

Biblioteka wyposażona została w estetyczne i nowoczesne meble, 27 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu, sprzęt nagłośnieniowy i wystawienniczy. Realizacja projektu pozwoliła na uatrakcyjnienie oferty skierowanej do mieszkańców miasta. Nowopowstała kawiarenka komputerowa wyposażona w 16 stanowisk komputerowych, umożliwia korzystanie z zasobów Internetu wszystkim zainteresowanym, w tym także osobom z dysfunkcją wzroku.

Na wszystkich komputerach zainstalowany jest program operacyjny Windows XP oraz pakiet Microsoft Office 2007 ( umożliwiający pracę z m.in. z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym czy programem do tworzenia prezentacji multimedialnych). Komputery posiadają stację dyskietek oraz nagrywarki DVD. Na jednym ze stanowisk można dodatkowo skorzystać z kamery internetowej oraz słuchawek z mikrofonem. Komputery zabezpieczone są przed szkodliwymi treściami programem filtrującym Beniamin. Istnieje dodatkowo możliwość wydruku oraz kserowania materiałów.

Dla osób z dysfunkcją wzroku przeznaczone są 2 stanowiska komputerowe posiadające dodatkowo program udźwiękawiający środowisko Windows (tzw. screen reader ) Windows - Eyes, który odczytuje zawartość ekranu. Dźwięk również można odtwarzać poprzez słuchawki. Specjalne urządzenie, tzw. Auto- Lektor pozwala ponadto na odtwarzanie pisma drukowanego głosem syntetycznym.

Obok dostępu do komputerów osoby odwiedzające Kawiarenkę mogą skorzystać ze zbiorów tzw. książki mówionej. Są to książki w wersji dźwiękowej, bądź na kasetach magnetofonowych, bądź na płytach CD. To forma zbiorów adresowana głównie do osób niedowidzących cieszy się coraz większą popularnością, głównie wśród młodzieży. Sprzęt nagłaśniający w Kawiarence (wieża, odtwarzacz CD ) umożliwia każdorazowo sprawdzenie jakości i treści nagrania.

Wypożyczalnia książek, oddział dla dzieci oraz czytelnia zyskały dodatkową powierzchnię. Przystosowano piwnice do celów magazynowych. Czytelnicy mogą na miejscu korzystać z katalogów komputerowych i przeszukiwać biblioteczne bazy danych w systemie PROLIB M 21 i SOWA 2, a także mają do dyspozycji dostęp do zasobów Internetu i programów działających w bibliotece (Windows XP oraz pakiet Microsoft Office 2007).

Całkowita wartość projektu wyniosła 1.599,663,14; w tym dofinansowanie ZPORR 607.601,84 PLN; wydatki budżetu państwa 60.760,19; a 532.283,91 to wkład własny Gminy Kędzierzyn-Koźle.

Biblioteka działa w zmodernizowanym lokalu od lipca bieżącego roku i cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców miasta, ale o jej dostępności i atrakcyjności, świadczyć będzie oferta skierowana do lokalnej społeczności.
Aby była jak najlepsza!

Projekt Młodzi kreatywni – interaktywni

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

100 książek na 100 lat Niepodległości 1918-2018

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

ibukcitywalk

 logo bookcrossing