Jak zostać czytelnikiem - Regulamin

Czytelnikiem bibliotek na terenie miasta mogą zostać osoby dorosłe i dzieci. Dzieci do lat 13 mają prawo korzystać z Oddziału dlaDzieci MBP i Filii nr 5 oraz wydzielonych zbiorów w pozostałych bibliotekach.

Jakie dokumenty należy przedstawić przy zapisie do biblioteki:

 • wypełnione i własnoręcznie podpisane zobowiązanie czytelnicze
 • aktualny dokument tożsamości lub legitymację szkolną
 • za czytelnika niepełnoletniego zobowiązanie podpisuje rodzic lub opiekun prawny

Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną, która upoważnia do korzystania ze zbiorów w całej sieci. Szczegółowe informacje o warunkach zapisu i korzystania z biblioteki można znaleźć w regulaminie.

 

Regulamin
korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

I.   Postanowienie ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów  stanowiących materiały biblioteczne  oraz  usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

§ 2

Ilekroć w  Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług mowa jest o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin korzystania ze zbiorów i usług obowiązujący w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.
 2. Bibliotece – należy przez to rozumieć Miejską  Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu.
 3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć Czytelnika i inną osobę korzystającą z usług Biblioteki.
 4. Czytelniku – należy przez to rozumieć osobę, której wydano kartę biblioteczną.
 5. Materiale bibliotecznym – należy przez to rozumieć dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza dokumenty graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne, stanowiące zbiór  Biblioteki.
 6. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.   

§ 3

 1. Prawo korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki ma charakter powszechny i bezpłatny,
  z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Biblioteka pobiera opłaty za:
  1. korzystanie z komputera,
  2. usługi reprograficzne,
  3. niezwrócenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych  (zniszczenie, zagubienie, uszkodzenie),
  4. nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych, zwana dalej
  „opłatą za przetrzymywanie”,
  5. wydanie karty bibliotecznej i jej duplikatu.
 3. Wysokość opłat, o których mowa w pkt 2, określa cennik stanowiący załącznik do  Regulaminu, z tym,  że za wydanie karty bibliotecznej i jej duplikatu stosuje się zniżkę  w wysokości 50% dla czytelników posiadających Opolską Kartę Rodziny i Seniora, Kartę Dużej Rodziny, a także Kartę Rodzina Trzy Plus,  do czasu upływu jej ważności.
 4. Prawo korzystania  ze zbiorów  Biblioteki,  powstaje  po zapoznaniu się z Regulaminem i podpisaniu   przez osobę przyjmowaną do Biblioteki karty zobowiązania do przestrzegania  niniejszego Regulaminu; nie dotyczy to prawa korzystania ze zbiorów znajdujących się w Czytelni i korzystania z komputera.
 5. Przy dokonywaniu przyjęcia  osoba, o której mowa w pkt 4,  zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego, a w przypadku osób małoletnich legitymacji szkolnej.
 6. Za osoby małoletnie kartę zobowiązania  podpisują rodzice małoletniego lub opiekun prawny.
 7. Dowodem przyjęcia do Biblioteki jest karta biblioteczna, którą czytelnik ma obowiązek okazywać przy  korzystaniu ze zbiorów Biblioteki, z wyjątkiem korzystania ze zbiorów znajdujących się w Czytelni.
 8. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za każde użycie karty bibliotecznej.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów i urządzeń Biblioteki i ponosi odpowiedzialność za zagubienie, zniszczenie i uszkodzenie zbioru w formie zapłaty odszkodowania w kwocie określonej w cenniku.

II. Zasady zachowania się w Bibliotece

§ 4

 1. Użytkownicy i inne osoby przebywające na terenie Biblioteki są zobowiązane do zachowania się w sposób nie utrudniający innym Czytelnikom korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki i dostępu do   jej pomieszczeń oraz pracy bibliotekarzy.
 2. Bibliotekarz ma prawo wezwać do odpowiedniego zachowania osoby, zachowujące się sprzecznie z postanowieniem pkt 1.
 3. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz ma prawo wezwać służby porządkowe.

III. Wypożyczanie

§ 5

 1. Czytelnik ma prawo do wypożyczenia jednorazowo:
  1. książek w ilości 5 egzemplarzy – na okres 4 tygodni, z tym, że bibliotekarz w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej ilości książek,
  2. audiobooków w ilości 5 tytułów – na okres 4 tygodni, z tym, że bibliotekarz w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej ilości audiobooków,
  3. płyt CD (muzyka, gry komputerowe) w ilości 2 egzemplarzy – na okres 14 dni,
  4. płyt DVD i kaset VHS w ilości po 3 egzemplarze każdej z nich – na okres 3 dni,
  5. gier planszowych  w ilości 2 egzemplarzy – na okres 14 dni.
 2. Biblioteka może dwukrotnie przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych na dalszy okres, z zastrzeżeniem pkt 3:
  1) 4 tygodni – w przypadku książek i audiobooków, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania  ze strony innych Czytelników,
  2) 14 dni – w przypadku płyt CD,
  3) 14 dni – w przypadku gry planszowej.
 3. Nie podlega przedłużeniu termin  zwrotu  płyt DVD i kaset VHS.
 4. Przedłużenie terminu zwrotu następuje na wniosek Czytelnika złożony osobiście, telefonicznie, drogą internetową w systemie OPAC lub przez inną osobę,  najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu.
 5. Bibliotekarz na wniosek Czytelnika jest zobowiązany do udzielenia mu informacji o zbiorach, pomocy w ich wyborze i  korzystaniu z katalogów i zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych.
 6. Na wniosek Czytelnika Biblioteka:
  1. rezerwuje dla niego zbiory aktualnie wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
  2. dokonuje wypożyczeń międzybibliotecznych.
 7. Czytelnik ma prawo do korzystania z:
  1. wypożyczalni,
  2. czytelni,
  3. komputera.

IV. Zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych

§ 6

 1. Czytelnik jest zobowiązany do terminowego zwrotu wypożyczonych materiałów Bibliotecznych.
 2. Za  nieterminowy zwrot  (przetrzymywanie) wypożyczonych materiałów bibliotecznych pobierane są opłaty  za przetrzymywanie.
 3. Czytelnik, który nie dokonał zwrotu lub który dokonał zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych po upływie  terminów określonych w § 5 ust. 1 i ust. 2,  nie może dokonywać dalszych wypożyczeń  do czasu  ich zwrotu i  uiszczenia opłaty za przetrzymywanie.
 4. W razie przetrzymywania wypożyczonych materiałów bibliotecznych  Biblioteka wysyła do Czytelnika upomnienie,  zawierające żądanie zwrotu wypożyczonego materiału bibliotecznego i  uiszczenia opłaty za przetrzymywanie w wysokości ustalonej na dzień wystawienia tego upomnienia, co nie zwalnia Czytelnika z obowiązku uiszczenia opłaty w wysokości  za okres do dnia zwrotu wypożyczonego materiału bibliotecznego.
 5. W uzasadnionych przypadkach, pomimo nieuiszczenia opłaty za przetrzymywanie, bibliotekarz na  uzasadniony wniosek Czytelnika może wyrazić zgodę na dalsze wypożyczanie  materiałów bibliotecznych.
 6. Opłaty za przetrzymywanie nie nalicza się , jeżeli nieterminowy zwrot nastąpił z przyczyn leżących po stronie Biblioteki (remont, awaria, skontrum, itp.).
 7. Zasady i tryb  umarzania istniejących należności  z tytułu opłat za przetrzymywanie i niezwrócenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych  określa odrębny regulamin.
 8. Należne opłaty za przetrzymywanie  i za niezwrócenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, jeżeli nie odstąpiono od pobrania lub należności tych nie umorzono, Biblioteka dochodzi w postępowaniu windykacyjnym lub w innym postępowaniu zgodnym z przepisami prawa.

 

 

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kędzierzynie-Koźlu

Izabela Migocz

Kędzierzyn-Koźle, dn. 02.06.2015

Projekt Młodzi kreatywni – interaktywni

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

100 książek na 100 lat Niepodległości 1918-2018

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

ibukcitywalk

 logo bookcrossing